Contact us

ที่ตั้งสถานี :  คณะวิทยาการจัดการ ชั้น6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่อยู่: 46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 70150

ติดต่อ : 032-720536-9  หรือโทร 084-8971934 ตรีภพ โตนตะหอม เจ้าหน้าที่ดูแลสถานี